Nr. Data  Funcția, prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotarare a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/Persoana  responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort Data dezbaterii in sedinta consiliului local Finalizarea procedurii
1 26.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2023-2024 la nivelul comunei Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 250/30.01.2023 Secretar general uat 31.01.2023 Adoptat prin HCL nr. 1/31.01.2023
2 26.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Comunei Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 250/30.01.2023 Secretar general uat 31.01.2023 Adoptat prin HCL nr. 2/31.01.2023
3 26.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2023  de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 250/30.01.2023 Compartiment Asistenta Sociala si Protectia Copilului 31.01.2023 Adoptat prin HCL nr. 3/31.01.2023
4 26.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, către  “SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE  APAGLAV”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 250/30.01.2023 Secretar general uat 31.01.2023 Adoptat prin HCL nr. 4/31.01.2023
5 26.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 250/30.01.2023 Secretar general uat 31.01.2023 Adoptat prin HCL nr. 5/31.01.2023
6 30.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 309/02.02.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 6/03.02.2023
7 30.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Utilizarea sumei de 1.116.400 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2022 în cursul anului 2023,  pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 309/02.02.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 7/03.02.2023
8 30.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 309/02.02.2023 Secretar general uat 03.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 8/03.02.2023
9 30.01.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Glăvile în anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 309/02.02.2023 Secretar general uat 03.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 9/03.02.2023
10 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Adoptarea contului de  execuție bugetară pe anul 2022 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 10/27.02.2023
11 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar la finele anului 2022 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 11/27.02.2023
12 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Acordarea unui mandat special reprezentatului UAT comuna Glăvile în Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea Strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, pentru perioada 2023-2030 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 12/27.02.2023
13 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar la nivelul Județului Vâlcea” gestionat de Ministerul Educației, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I13./I14./ Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 13/27.02.2023
14 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire și dotare sediu primărie, Punct teren aferent curtii sediului primariei Glăvile, sat Glăvile, comuna Glăvile” Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 14/27.02.2023
15 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: „Construire și dotare sediu primărie, Punct teren aferent curtii sediului primariei Glăvile, sat Glăvile, comuna Glăvile” Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 15/27.02.2023
16 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 16/27.02.2023
17 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare în județul Vâlcea pe termen mediu și lung Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 17/27.02.2023
18 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 18/27.02.2023
19 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Utilizarea sumei de 1.216.400 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2022 în cursul anului 2023,  pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 19/27.02.2023
20 23.02.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Însuşirea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 558/24.02.2023 Secretar general uat 27.02.2023 Adoptat prin HCL nr. 20/27.02.2023
21 22.03.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Glăvile, în anul școlar 2022 – 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 949/30.3.2023 Secretar general uat 31.03.2023 Adoptat prin HCL nr.  21/31.03.2023
22 22.03.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Programulu Anual de Achizitii publice în anul 2023. Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 949/30.3.2023 Secretar general uat 31.03.2023 Adoptat prin HCL nr. 22/31.03.2023
23 05.04.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului cu titlul „Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale” gestionat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C7/MCID/I17/ Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1049/06.04.2023 Secretar general uat 07.04.2023 Adoptat prin HCL nr. 23/07.04.2023
24 21.04.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1237/27.04.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 28.04.2023 Adoptat prin HCL nr. 24/28.04.2023
25 21.04.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1237/27.04.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 28.04.2023 Adoptat prin HCL nr. 25/28.04.2023
26 21.04.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile, începând cu data de 21 aprilie 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1237/27.04.2023 Secretar general uat 28.04.2023 Adoptat prin HCL nr. 26/28.04.2023
27 21.04.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1237/27.04.2023 Secretar general uat 28.04.2023 Adoptat prin HCL nr. 27/28.04.2023
28 05.05.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aderarea UAT Comuna Glăvile la Parteneriatul, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia Grup de Actiune Locala Cerna-Oltet pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea Sprijinului Pregatitor in cadrul sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor” Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1391/11.05.2023 Secretar general uat 12.05.2023 Adoptat prin HCL nr. 28/12.05.2023
29 05.05.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Planului de pază al comunei Glăvile, județul Vâlcea  în anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1391/11.05.2023 Secretar general uat 12.05.2023 Adoptat prin HCL nr. 29/12.05.2023
30 25.05.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea asocierii cu Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, în vederea depunerii spre finanțare, implementării și monitorizării proiectului „Microbuze electrice pentru elevii din județul Vâlcea” în cadrul apelului de proiecte cu titlul Microbuze electrice pentru elevi, finanțat din componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1497/26.05.2023 Secretar general uat 29.05.2023 Adoptat prin HCL nr.30/29.05.2023
31 16.06.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu utilizarea sumei de 1.359.670 lei din excedentul bugtar exixtent la 31.12.2022, în cursul anului 2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1700/21.06.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 22.06.2023 Adoptat prin HCL nr.31/22.06.2023
32 16.06.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu rectificarea bugetului local  pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1700/21.06.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 22.06.2023 Adoptat prin HCL nr.32/22.06.2023
33 16.06.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu modificarea HCL nr.58/19.12.2022 privind reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Glăvile aprobat prin Hotărârea nr.31/29 septembrie 2021 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1700/21.06.2023 Secretar general uat 22.06.2023 Adoptat prin HCL nr.33/22.06.2023
34 16.06.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat dupa finalizarea procedurilor de achizitie  pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GLAVILE, JUDETUL VALCEA" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.  1700/21.06.2023 Secretar general uat 22.06.2023 Adoptat prin HCL nr.34/22.06.2023
35 25.07.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Glăvile în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea comunelor Costești și Scundu din cadrul Asociației și la încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2006/28.07.2023  Secretar general uat 31.07.2023 Adoptat prin HCL nr.35/31.07.2023
36 25.07.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu aprobarea elaborării documentației și depunerii acesteia la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în vederea întocmiri unui proiect de hotărâre de Guvern pentru atestare zonei Drăgășani care cuprinde municipiul Drăgășani, Comuna Lungești, Comuna Ștefanești, Comuna Voicești, Comuna Sutești, Comuna Prundeni, Comuna Mitrofani, Comuna Mădulari, Comuna Orlești, Comuna Măciuca, Comuna Gușoeni, Comuna Crețeni, Comuna Drăgoești, Comuna Șușani, Comuna Amărăști și Comuna Glăvile din județul Vâlcea ca stațiune turistică de interes national Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2006/28.07.2023  Secretar general uat 31.07.2023 Adoptat prin HCL nr.36/31.07.2023
37 25.07.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie, octombrie 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2006/28.07.2023  Secretar general uat 31.07.2023 Adoptat prin HCL nr.37/31.07.2023
38 18.08.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2228/24.08.2023  Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 25.08.2023 Adoptat prin HCL nr.38/25.08.2023
39 18.08.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Privind aprobarea delegării atribuțiilor de Șef serviciu în cadrul SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE APAGLAV, CIF 47352933, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al comunei Glăvile și sub coordonarea primarului comunei Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2228/24.08.2023  Secretar general uat 25.08.2023 Adoptat prin HCL nr.39/25.08.2023
40 22.09.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea și pentru serviciile publice din subordinea Consiliului Local Glăvile în anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2986/28.09.2023  Secretar general uat 29.09.2023 Adoptat prin HCL nr.40/29.09.2023
41 22.09.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Glăvile în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea comunei Sutești din cadrul Asociației și la încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2986/28.09.2023  Secretar general uat 29.09.2023 Adoptat prin HCL nr.41/29.09.2023
42 22.09.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Glăvile în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, cu modificările și completările ulterioare Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2986/28.09.2023  Secretar general uat 29.09.2023 Adoptat prin HCL nr.42/29.09.2023
43 22.09.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea îndreptării unor erori materiale strecurate în Anexa nr.1 a HCL nr.35/30.08.2022 privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Glăvile, județul Vâlcea Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2986/28.09.2023  Secretar general uat 29.09.2023 Adoptat prin HCL nr.43/29.09.2023
44 20.10.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Glăvile  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Bartolomeu Valeriu Anania” din comuna Glăvile, în anul școlar 2023-2024 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3224/26.10.2023 Secretar general uat 27.10.2023 Adoptat prin HCL nr.  44/27.10.2023
45 20.10.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie  2023, ianuarie 2024 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3224/26.10.2023 Secretar general uat 27.10.2023 Adoptat prin HCL nr.  45/27.10.2023
46 26.10.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Completarea HCL nr.24 din 28 aprilie 2023 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3390/08.11.2023 Secretar general uat 09.11.2023 Adoptat prin HCL nr.  46/09.11.2023
47 03.11.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3390/08.11.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 09.11.2023 Adoptat prin HCL nr.  47/09.11.2023
48 03.11.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 26/28.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3390/08.11.2023 Secretar general uat 09.11.2023 Adoptat prin HCL nr.48/09.11.2023
49 27.11.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “ Reabilitare si modernizare Dispensar uman P+1, comuna Glavile, judetul Vâlcea, în vederea creșterii eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei” Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3598/27.11.2023 Secretar general uat 28.11.2023 Adoptat prin HCL nr.49/28.11.2023
50 08.12.2023 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2023 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.3694/13.12.2023 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.12.2023 Adoptat prin HCL nr. 50/14.11.2023
               
   2022          2022  
1 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar la finele anului 2021 Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.1/31.01.2022.
2 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2022-2023 la nivelul comunei Glăvile Comisiile 1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.2/31.01.2022.
3 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2021 de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Compartimentul Asistență Socială și Protecția Copilului 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.3/31.01.2022.
4 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.4/31.01.2022.
5 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap grav pentru anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.5/31.01.2022.
6 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Glăvile, județul Vâlcea care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.6/31.01.2022.
7 25.01.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr.312/28.01.2022 Secretar general uat 31.01.2022 Adoptat prin HCL nr.7/31.01.2022.
8 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.8/14.02.2022
9 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre utilizarea sumei de 90.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.9/14.02.2022
10 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2021 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.10/14.02.2022
11 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Glăvile şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local Glăvile, începând cu data de 1 ianuarie 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.11/14.02.2022
12 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice în anul 2022 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.12/14.02.2022
13 08.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public şi privat al comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, în anul 2021 Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.13/14.02.2022
14 11.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 41/26.10.2021 referitor la corectarea denumirii investitiei in Anexa 2.1. – Devizul general si devizele defalcate pe componenta apă și componenta canalizare și modificarea devizelor defalcate pentru investiția depusă în cadrul P.N.I. “Anghel Saligny” „EXTINDERE REȚEA DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCOMUNA GLĂVILE, JUDEȚUL VÂLCEA” Comisiile1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 469/11.02.2022 Secretar general uat 14.02.2022 Adoptat prin HCL nr.14/14.02.2022
15 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 15/3.03.2022
16 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 492.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 16/3.03.2022
17 25.02.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către SC Urban SA București, sucursala Valcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr.657/02.03.2022 Secretar general uat 03.03.2022 Adoptat prin HCL nr. 17/3.03.2022
18 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 18/19.04.2022
19 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 552.280 lei din excedentul bugetar existent la 31.12.2021 în cursul anului 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 19/19.04.2022
20 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind zonarea teritoriului comunei Glăvile în vederea determinării impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren începând cu 01.01.2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 20/19.04.2022
21 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 21/19.04.2022
22 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază al comunei Glăvile, județul Vâlcea în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 22/19.04.2022
23 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic General, respectiv intravilan, propus pentru comuna Glăvile, județul Vâlcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 23/19.04.2022
24 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 24/19.04.2022
25 11.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile mai, iunie, iulie 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1237/18.04.2022 Secretar general uat 19.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 25/19.04.2022
26 20.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind constituirea parteneriatului pentru proiectul ”Parteneriat pentru înființare rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu Amărăști și Glăvile, cu localitățile aparținătoare acestora, județul Vâlcea" Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1263/20.04.2022 Secretar general uat 21.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 26/21.04.2022
27 20.04.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare, a devizului general și a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții “Parteneriat pentru infiintare retele inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele Sirineasa, Pesceana, Scundu Amărăști si Glavile , cu localitatile apartinatoare acestora , judetul Valcea" în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1263/20.04.2022 Secretar general uat 21.04.2022 Adoptat prin HCL nr. 27/21.04.2022
28 12.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: “Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastucturi inteligente la nivelul comunei Glăvile, județul Vâlcea” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr 1424/13.05.2022 Secretar general uat 16.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 28/16.05.2022
29 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Pietruire și amenajare scurgeri ape pluviale drum acces sat Jarostea, comuna Glăvile, județul Vâlcea” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 29/31.05.2022
30 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul comunei Glăvile, în anul școlar 2021 – 2022, semestrul II Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 30/31.05.2022
31 25.05.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de identificare a beneficiarilor, şi acordare a stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1555/30.05.2022 Secretar general uat 31.05.2022 Adoptat prin HCL nr. 31/31.05.2022
32 22.06.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei Locale Integrate de Dezvoltare Durabilă a Comunei Glăvile în perioada 2021-2027 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1698/24.06.2022 Secretar general uat 27.06.2022 Adoptat prin HCL nr. 32/27.06.2022
33 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS ARTEMIS RM.VÂLCEA și Consiliul Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Respins
34 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Adoptat prin HCL nr. 33/29.07.2022
35 22.07.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile august, septembrie, octombrie 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 1955/28.07.2022 Secretar general uat 29.07.2022 Adoptat prin HCL nr. 34/29.07.2022
36 01.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Glăvile, județul Vâlcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 35/30.08.2022
37 25.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între AVPS BĂNICEANA și Consiliul Local al comunei Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 37/30.08.2022
38 25.08.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2187/29.08.2022 Secretar general uat 30.08.2022 Adoptat prin HCL nr. 38/30.08.2022
39 22.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2555/29.09.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 30.09.2022 Adoptat prin HCL nr. 39/30.09.2022
40 30.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții "EXTINDERE RETEA DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA GLAVILE, JUDETUL VALCEA "  aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2585/04.10.2022 Secretar general uat 05.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 40/05.10.2022
41 30.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE IN COMUNA GLAVILE, JUDETUL VALCEA" aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2585/04.10.2022 Secretar general uat 05.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 41/05.10.2022
42 30.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Constituirea dreptului de superficie în favoarea Județului Vâlcea, asupra terenului în suprafață de 2500 mp situat în comuna Glăvile, județul Vâlcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2585/04.10.2022 Secretar general uat 05.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 42/05.10.2022
43 30.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificarea HCL nr.28 din 16.05.2022 privind aprobarea participării in cadrul ”Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local”, cu proiectul: “DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LOCAL PRIN IMPLEMENTAREA UNOR INFRASTRUCTURI INTELIGENTE LA NIVELUL COMUNEI GLAVILE, JUDETUL VALCEA” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2585/04.10.2022 Secretar general uat 05.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 43/05.10.2022
44 30.09.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Glăvile  în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Bartolomeu Valeriu Anania” din comuna Glăvile, în anul școlar 2022-2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 2585/04.10.2022 Secretar general uat 05.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 44/05.10.2022
45 20.10.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aderarea comunei Glăvile la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3810/25.10.2022 Secretar general uat 26.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 45/22.10.2022
46 20.10.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Însușirea Acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea a Asociației Comunelor din România privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3810/25.10.2022 Secretar general uat 26.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 46/26.10.20222
47 20.10.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea contribuției Comunei Glăvile pentru susținerea și funcționarea Serviciului de audit public intern din cadrul Filialei Județene Vâlcea a Asociației Comunelor din România Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3810/25.10.2022 Secretar general uat 26.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 47/26.10.2022
48 20.10.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 29.09.2021 privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “ Reabilitare, Modernizare și Extindere Școală Generală nr.1, clasele I-VIII localitatea Glăvile, Județul Vâlcea, în vederea creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei” Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3810/25.10.2022 Secretar general uat 26.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 48/26.10.2022
49 20.10.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile noiembrie, decembrie 2022, ianuarie 2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 3810/25.10.2022 Secretar general uat 26.10.2022 Adoptat prin HCL nr. 49/26.10.2022
50 14.11.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4111/16.11.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 17.11.2022 Adoptat prin HCL nr. 50/17.11.2022
51 14.11.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea proiectului „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în Judeţul Vâlcea – Zona 3” și a asocierii între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Glăvile prin Consiliul Local al Comunei Glăvile și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea și Unitățile Administrativ Teritoriale ale municipiului / comunelor Drăgășani, Gușoeni, Laloșu și Tetoiu Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4111/16.11.2022 Secretar general uat 17.11.2022 Adoptat prin HCL nr. 51/17.11.2022
52 14.11.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Implementarea proiectului ,,Completarea dotarii SVSU prin achizitia de noi utilaje, Comuna Glavile, jud. Valcea Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4111/16.11.2022 Secretar general uat 17.11.2022 Adoptat prin HCL nr. 52/17.11.2022
53 22.11.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificarea organigramei și a ștatului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Glăvile, județul Vâlcea, în anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4217/24.11.2022 Secretar general uat 28.11.2022 Adoptat prin HCL nr. 53/28.11.2022
54 22.11.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Glăvile pentru implementarea proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS, cod MySmis 130963 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4217/24.11.2022 Secretar general uat 28.11.2022 Adoptat prin HCL nr. 53/28.11.2022
55 08.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 55/19.12.2022.
56 13.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Modificare și completarea HCL nr.21 din 19.04.2022 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 56/19.12.2022.
57 13.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Adoptarea unor măsuri pentru asigurarea continuității alimentării cu apă și canalizare în comuna Glăvile Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Secretar general uat 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 57/19.12.2022.
58 13.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Glăvile aprobat prin Hotărârea nr.31/29 septembrie 2021 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Secretar general uat 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 58/19.12.2022.
59 13.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT comuna Glăvile în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” în vederea exprimării votului cu privire la retragerea Comunei Ionești din cadrul Asociației și la încheierea Actelor adiționale prin care se vor modifica și completa Actul Constitutiv și Statutul Asociației, cu modificarile și completările ulterioare Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Secretar general uat 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 69/19.12.2022.
60 13.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Aprobarea  tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către SC URBAN SA BUCUREȘTI-SUCURSALA RM. VÂLCEA Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4414/16.12.2022 Secretar general uat 19.12.2022 Adoptat prin HCL nr. 60/19.12.2022.
61 20.12.2022 Primarul comunei Glăvile, Iustin Duicu Rectificarea bugetului local pe anul 2022 Comisiile nr.1,2 și 3 reunite, Aviz nr. 4457/21.12.2022 Compartimentul Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe Locale 22.12.2022 Adoptat prin HCL nr.61/22.12.2022